Latinamerika och Karibien

Jämställdheten inom utbildning, arbete och politiskt deltagande ökar i Latinamerika och Karibien. Stora framsteg har även gjorts för att minska spridningen av hiv-infektioner.

Årets millenniemålsrapport visar att Latinamerika och Karibien har gjort stora framsteg vad gäller jämställdhet inom utbildning; andelen kvinnor som genomgår gymnasie- och högskoleutbildning är högst bland utvecklingsregionerna och kvinnor lönearbetar i nästan lika stor utsträckning som män.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat från 15 till 26 procent mellan 1990 och 2014. Ökningen innebär att Latinamerika och Karibien har en högre andel kvinnliga parlamentariker än någon annan utvecklingsregion. Nicaragua leder utvecklingen på området i regionen – och även globalt – då 57 procent av landets ministerposter innehas av kvinnor.

Några länder har intensifierat kampen för att få bukt med det politiska våldet som riktas mot kvinnor. Till exempel har Mexiko och Bolivia lagstiftat mot hot, fysiskt våld och andra former av angrepp som syftar till att avskräcka kvinnliga kandidater och förtroendevalda från att engagera sig i politiken.

Karibien har på ett effektivt sätt lyckats minska spridningen av hiv-infektioner. Andelen nysmittade med hiv har halverats mellan 2001 och 2012.

Dessutom har Latinamerika och Karibien gjort stora framsteg för att uppnå millenniemålen om halverad hunger och minskad fattigdom. Andelen undernärda har minskat från 15 procent år 1990 till 8 procent år 2013. Minskningen är dock ojämnt fördelad över regionen; år 2014 var antalet undernärda i Latinamerika 7 procent medan motsvarande siffra i Karibien var 19 procent.

Målet om att halvera den del av befolkningen som inte har tillgång till rent vatten har redan uppfyllts. Stora krafttag har tagits för att uppnå sanitetsmålet – att halvera andelen personer som inte har tillgång till grundläggande sanitära faciliteter.

Barnadödligheten har minskat med 65 procent mellan år 1990 till 2014. Om trenden fortsätter kommer Latinamerika och Karibien nå målet om minskad barnadödlighet med två tredjedelar till år 2015.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionerna.