Asien

Asien är den region där andelen fattiga människor minskar snabbast och Öst- och Sydostasien har redan uppnått målet om halverad fattigdom. Stora framsteg har också gjorts inom mödra- och barnahälsovård. Däremot går det långsammare för de mål som gäller undernäring, sanitet och jämställdhet mellan könen.

Mellan åren 1990 och 2010 minskade andelen fattiga från 60 till 12 procent i Östasien (där Kina ingår) och från 45 till 14 procent i Sydostasien.

I Sydasien (där Pakistan och Afghanistan ingår) går det dock betydligt långsammare och med dagens takt kommer endast Indien att nå
millenniemål 1.

Mödradödligheten har minskat kraftigt i hela Asien, mycket tack vare förbättrad mödrahälsovård. Trots detta har Sydasien – med 220 dödsfall per 100 000 födslar – fortfarande näst högst mödradödlighet i världen (efter Afrika söder om Sahara).

I Östasien minskade barnadödligheten med 58 procent mellan 1990 och 2009.

Sydasien har gjort de största framstegen i världen i kampen mot mässlingen.

Sydasien har högst andel undernärda barn i världen (31 procent av alla barn under fem år). I Sydostasien går det bättre och Östasien har redan nått delmålet om att halvera andelen undernärda barn.

I Asien börjar över 90 procent av alla barn i grundskolan och regionen kommer därmed uppnå mål 2.

I Sydasien har dock inte flickor samma möjlighet att gå i skolan som pojkar.

Ojämställdheten mellan könen gäller även arbetsmarknaden.

Asien är den enda region där nyplanteringen av skog har ökat under de senaste tio åren. Även koldioxidutsläppen ökar dock – främst på grund av Kina och Indien.

Läs om de övriga regionerna.