Post-2015: The World We Want

Post-2015: The World We Want

FN:s post-2015-arbete

Arbetet med att formulera en ny utvecklingsagenda som tar vid då millenniemålen går ut 2015 är redan igång. Den är baserad på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har åtagit sig.

Processen ska säkerställa att alla medlemsstater och det civila samhällets aktörer runt om i världen har möjlighet att yttra sig och påverka framtida prioriteringar.


Fyra parallella processer som kommer att bidra till det slutliga resultatet:

1) UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda (FN:s arbetsgrupp för post-2015): en grupp som bildades i januari 2012 med syfte att formulera rekommendationer för en sammanhängande och övergripande FN-vision och färdplan för post-2015. Gruppen representerar mer än 60 FN-organisationer och leds av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UNDESA) och UNDP. Gruppen lämnade sin rapport till FN:s generalsekreterare i juni 2012 med titeln ”Realizing the Future We Want for All”. Rapporten innehåller en rad rekommendationer från FN-systemet som högnivåpanelen senare kan arbeta med.

2) Post-2015 högnivåpanel: FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den består av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället och näringslivet. Ordförandeskapet för panelen är uppdelad mellan Ellen Johnson Sirleaf, Liberias president, Susilo Banbang Yudhoyono, Indonesiens president, och David Cameron, premiärminister i England. Sveriges tidigare biståndsminister, Gunilla Carlsson, är den enda nordiska representanten i panelen.

Amina J Mohammed (Nigeria) har utsetts av FN:s generalsekreterare som särskild rådgivare. Hennes roll är bland annat att samordna det arbete som sker inom FN. UNDP i New York är värd för sekretariatet och stöder panelens arbete.

Panelens arbete förlitar sig delvis på FN-systemets rapport ”Realizing the Future We Want for All”, Millenniedeklarationen, rekommendationer i slutdokumentet från hållbarhetskonferensen Rio +20 och den globala konsultationsprocessen.

Panelen lämnade sin rapport till FN:s generalsekreterare i maj 2013.

Panelens fyra möten:

1. New York, USA, 25/9-26/9-2012 (rapport)

2. London, England, 31/10-2/11-2012 (rapport)

3. Monrovia, Liberia, 30/1-1/2-2013 (rapport)

4. Bali, Indonesien, 25-27/3 2013 (rapport)

3) Den öppna arbetsgruppen för hållbara utvecklingsmål: Vid Rio +20- konferensen i juni 2012 beslutades om att inrätta en öppen arbetsgrupp för hållbar utveckling. Gruppen bildades i januari 2013 och består av 30 medlemsländer, däribland Danmark, Norge och Island. UNDP i New York är sekretariatet för gruppen.

Den öppna arbetsgruppen har som uppdrag att utarbeta konkreta förslag för en hållbar utveckling. Det förväntas att gruppen kommer att rapportera löpande till FN:s generalförsamling och presentera en slutgiltig rapport i september 2014.

4) Globala konsultationer: FN-systemet har initierat en omfattande konsultationsprocess med både nationella och tematiska konsultationer. Det handlar om upp till 100 nationella konsultationer, 11 tematiska konsultationer och en öppen interaktiv dialog på nätet. Bidrag och rekommendationer från de olika konsultationerna kommer att utgöra grunden för en gemensam och bred global vision för den nya utvecklingsagendan. Dessa samråd kommer att bidra till att säkerställa att en bred del av världens befolkning kommer att få göra sina röster hörda, särskilt fokus läggs på det civila samhällets aktörer samt fattiga och marginaliserade grupper.

Läs mer och engagera dig i diskussionen på FN:s officiella webbplats The World We Want 2015.

 

Läs mer...

… om millenniemålen och den nya utvecklingsagendan

… om de tematiska och nationella konsultationerna

… om högnivåpanelen

Vad tycker du är viktigt i den nya utvecklingsagendan?
Gör din röst hörd!

Vad säger Sida och UD om post-2015?