Eucalyptus planta i Lompoul, Senegal. Ett trädplanteringsprojekt, drivet av landets regering i samarbete med UNDP och UNEP, ska hindra öken att ta över bördig mark.

Eucalyptus-planta i Lompoul, Senegal. Ett trädplanteringsprojekt, drivet av landets regering i samarbete med UNDP och UNEP, ska hindra öken att ta över bördig mark.

Hur kommer den nya agendan att se ut?

Hittills har ingenting beslutats. Alla ska få möjlighet att påverka agendan innan de nya målen antas.

FN:s arbetsgrupp för post-2015 sätter i sina rekommendationer stor vikt vid att inte definiera individuella mål och indikatorer för tidigt i processen för att se till att alla – inklusive det civila samhället samt fattiga och marginaliserade grupper – får verklig möjlighet att höras och påverka agendan innan man slutgiltigt antar några mål.

Erfarenheterna från millenniemålen spelar in
Rapporten från FN-systemet, ”Realizing the Future We Want For All”, sammanfattar bland annat erfarenheterna från millenniemålen.

Under de senaste decennierna har det skett betydande framsteg inom vissa grundläggande områden för mänsklig utveckling. En anledning till detta är att världen har kunnat samlas kring en gemensam agenda.

Men ännu återstår mycket arbete – vi måste därför påskynda arbetet för att uppnå de nuvarande målen. Att världens ledare håller sina löften till jordens fattiga kan också bidra till att säkerställa att även nästa utvecklingsagenda verkligen tas på allvar.

Samtidigt är ett av de viktigaste budskapen i rapporten att vi inte kan fortsätta ”business as usual”.

Holistisk syn på utveckling
Världen har förändrats sedan millenniemålen antogs för mer än tio år sedan. Dagens globala utmaningar kräver därför en mer holistisk syn på utveckling än tidigare.

FN-systemet rekommenderar att den framtida utvecklingsagendan kombineras till ett gemensamt ramverk som bör bygga på grundläggande värden såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbarhet.

Agendan bör vidare fokusera på fyra viktiga delar, ömsesidigt beroende av varandra; ekonomisk tillväxt som kommer alla till del, social utveckling, hållbar miljö samt fred och säkerhet. Med andra ord: ett integrerat utvecklingsramverk som omfattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling – den sociala, ekonomiska och miljömässiga.

FN-systemet rekommenderar vidare att den nya utvecklingsagendan bör vara mer global och gälla för alla länder. Alltså inte bara – som dagens mål – lista vad de fattiga länderna måste göra och uppnå.

Vägen framåt
Millenniemålen har varit ett effektivt verktyg för att mobilisera och fokusera det internationella utvecklingsarbetet och samtidigt sätta mänsklig utveckling i centrum.

Det nya regelverket bör bygga vidare på de framsteg som gjorts och samtidigt möta de globala utmaningar vi står inför i dag.

Förhoppningen är att den omfattande konsultationsprocessen som just nu pågår runt om i världen kommer att bidra till en uppsättning mål som är både relevanta, inspirerande och ambitiösa och kan garantera bättre levnadsvillkor för hela befolkningen – idag såväl som för kommande generationer.

 

Läs mer...

… om millenniemålen och den nya utvecklingsagendan

… om de tematiska och nationella konsultationerna

… om högnivåpanelen

Vad tycker du är viktigt i den nya utvecklingsagendan?
Gör din röst hörd!

Vad säger Sida och UD om post-2015?