Fritextsök

05 november, 2012

Kortfakta om hur det går med millenniemål 8

Skuldbördorna för världens fattigaste länder har minskat. Cirka 40 länder har fått sina skulder avskrivna, men vissa länder skulle behöva ytterligare avskrivningar. Vad gäller bistånd är det endast fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Luxemburg) som lever upp till FN:s mål om att biståndet ska uppgå till 0,7 procent av landets bruttonationalinkomst (BNI). 2013 uppgick […]

Läs mer

16 oktober, 2012

Fakta om millenniemålen – mål för mål i korthet

Flera framsteg har gjorts i arbetet för att nå millenniemålen. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har, till exempel, redan halverats och idag börjar nästan lika många flickor som pojkar skolan. Dessutom har fler människor fått tillgång till rent vatten och levnadsvillkoren i världens slumområden har förbättrats. Millenniemål 1 – Halvera fattigdom och hunger […]

Läs mer

26 oktober, 2011

Ny teknik på framfart

Ökad tillgång till internet och mobiltelefoni i utvecklingsländerna Ett delmål för millenniemål 8 föreskriver att ny teknik – främst inom information och kommunikation – ska göras tillgänglig för världens fattiga. Här sker stora framsteg; år 2014 fanns 7 miljarder mobilabonnemang och mer än 3 miljarder människor använde internet. Det innebar att uppskattningsvis 96 procent av […]

Läs mer

26 oktober, 2011

Det räcker inte med bistånd

Rättvis handel och skuldavskrivningar – viktiga förutsättningar för utveckling Bistånd kan vara en viktig katalysator för utveckling – minst lika viktigt är det dock att se till att fattiga länder får marknadstillträde och chans att sälja sina varor. Många fruktade att finanskrisen 2008 skulle leda till ökad protektionism men tack vare ett starkt internationellt samarbete […]

Läs mer

15 oktober, 2011

Det här har Sverige lovat

Sverige uppfyller målet om 0,7 procent av BNI i bistånd Effektivare bistånd, skuldavskrivningar och rättvisare handelsvillkor för fattiga länder.  Det är detta som millenniemål 8 handlar om – det mål som framförallt de rika länderna bär ett stort ansvar för. Vid flera tillfällen har de rika länderna lovat mer och effektivare bistånd. De åtta största […]

Läs mer

15 oktober, 2011

Det här krävs för att uppnå målen

Alla parter måste ta sitt ansvar För att millenniemålen ska uppnås till år 2015 måste alla parter ta sitt ansvar. Poängen med målen är just att de rika och fattiga länderna har ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling i världen. Fattiga länders regeringar måste bli bättre på att tillgodose medborgarnas behov – vilket bland […]

Läs mer

13 september, 2011

Så mäts millenniemål 8

Så mäts millenniemål 8 Millenniemål 8 handlar om behovet att öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar. Det innebär bland annat att de rika länderna tar ett större ansvar för att underlätta för fattiga länder att ta sig ur fattigdom. För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen […]

Läs mer

22 augusti, 2011

Mål 8: Öka samarbetet kring bistånd och handel

Mål 8 handlar om ett internationellt partnerskap för utveckling Trots skuldavskrivningar för de allra fattigaste länderna och vissa lättnader när det gäller handelshinder och restriktioner har den rika världen lång väg att gå om millenniemål 8 ska nås i tid.

Läs mer

16 juni, 2011

Målen

Millenniemålen är världens löfte till de fattiga Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.      

Läs mer