Mycket lite har förbättrats för de allra fattigaste i världen. Här en familj i slumen utanför staden Songachi, Bangladesh.

Mycket lite har förbättrats för de allra fattigaste i världen. Här en familj i slummen utanför staden Songachi, Bangladesh.

Svårt att nå de allra fattigaste

De framsteg som gjorts under senare år har inte kommit alla människor till del. Fortfarande finns stora skillnader såväl inom som mellan länder. Därför behövs ökade insatser för att nå de mest utsatta människorna runt om i världen.

Enligt FN:s årliga rapport om hur det går med millenniemålen (2011), är det utvecklingen gällande förbättrad överlevnad och nutrition bland de fattigaste barnen som gått långsammast. Dessutom är det fortfarande alarmerande skillnader i utvecklingen mellan stad och landsbygd.

Samtidigt som rapporten framhåller vikten av att stärka kvinnors ställning samt arbeta för jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, så visar den att vägen dit är lång. Till exempel erbjuds kvinnor färre möjligheter till betalt arbete än män.

Många kvinnor – främst i tillverkningsindustrin – förlorade dessutom jobbet som en följd av den ekonomiska krisen under 2008-2009. Världsekonomins återhämtning har heller inte kommit kvinnorna till del, i form av nya anställningar.

Vidare visar FN:s rapport att de framsteg som gjorts på sanitetsområdet inte har gynnat den fattiga landsbygdsbefolkningen. Fortfarande saknar mer än 2,6 miljarder människor i världen tillgång till toaletter eller andra former av förbättrad sanitet.

Ladda ned The Millennium Development Goals Report 2011 och läs mer om hur det går med arbetet för att uppnå millenniemålen.

Här hittar du alla mål.